Všeobecné obchodné podmienky

Karol Kašubjak – MAX

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1. „Predávajúcim“ Karol Kašubjak - MAX, miestom podnikania Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca, IČO: 37587889, DIČ: 1020452191, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Čadca, číslo živnostenského registra: 502-7425, adresa elektronickej pošty: eshop@maxnaradie.sk, telefonický kontakt: +421 908 974 869 alebo +421 917 870 477. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej obchodnej podnikateľskej činnosti;
 2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzatvorí kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.maxnaradie.sk;
 3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 4. „Podnikateľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;
 6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.maxnaradie.sk;
 7. „Internetovým obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.maxnaradie.sk.

II. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.
 3. Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci. Výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzatvorení zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku.

III. Tovar

 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o aktuálnom sortimente (vystavenom tovare) určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny, odhadovanej doby dodania tovaru a všetkých informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.
 2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode. Informácie o nákladoch na dodanie tovaru sú uvedené v čl. V. týchto obchodných podmienok.
 3. Ak sú pri tovare na Internetových stránkach uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter ako referenčná cena a kúpnou cenou je suma, ktorá je zvýraznená a nie je preškrtnutá. Referenčná cena je bežná cena iných predajcov, ktorá je stanovená na základe pravidelného monitoringu cien v nákupných miestach ako priemerná cena zo všetkých miestnych cien u všetkých výrobkov v každej krajine, kde predávajúci alebo spolupracujúce spoločnosti tieto ceny uverejňujú. Ak sa nepodarilo daný tovar v žiadnej z vyššie uvedených krajín nájsť, je referenčná cena stanovená tak, že k maloobchodnej cene tovaru v krajine jeho pôvodu je pripočítaný obvyklý cenový rozdiel. Tento obvyklý rozdiel je stanovený pravidelným zisťovaním priemerného rozdielu u cien rovnakých výrobkov reprezentatívnych značiek medzi krajinou ich pôvodu a krajinou, kde daný výrobok nie je možné nájsť. Význam referenčných cien spočíva v tom, že Kupujúcemu poskytujú prehľad o možných úsporách. Referenčné ceny sú uvádzané na základe informácií dostupných Predávajúcemu a sú vyjadrené ako ceny priemerné či obvyklé vyššie uvedeným spôsobom. Predávajúci nezodpovedá za možné rozdiely medzi týmito referenčnými cenami a skutočnými cenami u jednotlivých maloobchodných predajcov.
 4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácie, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou bez nutnosti upozorniť Kupujúceho.
 5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstvovo obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa jednotlivých predajných kampaní. Množstvo tovaru na sklade, ktoré je uvedené v Internetovom obchode, je informatívneho charakteru a Predávajúci ho môže kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkým Kupujúcim. Takéto prípadné obmedzenie je vždy uvedené pri popise konkrétneho tovaru v Internetovom obchode.

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzatvorenia Zmluvy

 1. Pred uzatvorením Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
  1. možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,
  2. pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,
  3. výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,
  4. údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. IX. týchto obchodných podmienok,
  5. Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,
  6. Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzatvorením zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu bankovým prevodom vopred podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok,
  7. bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku sú uvedené v čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok,
  8. bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  9. v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru a náklady na vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  10. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy eshop@maxnaradie.sk alebo na telefónnom čísle +421 908 974 869 a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov,
  11. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 1. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 2. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku.
 3. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:
  1. Po zadaní internetovej stránky Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar a požadované množstvo;
  2. Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare, vrátane ceny, dostupných variantov tovaru, dostupnosti a množstva;
  3. Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Týmto je daný tovar rezervovaný na dobu, po ktorú Kupujúci prehliada stránky Internetového obchodu. Ak Kupujúci v tejto dobe nedokončí nákup, tovar je z elektronického nákupného košíka automaticky odstránený a je uvoľnený späť do Internetového obchodu. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po umiestnení kurzora na tlačidlo „Košík“;
  4. Následne môže Kupujúci ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v nakupovaní“, alebo ak už elektronický nákupný košík obsahuje všetky požadované položky, môže kliknutím na tlačidlo „Objednať“ pokračovať v procese objednávky;
  5. V nasledujúcom kroku Kupujúci vyplní doručovacie údaje, meno a priezvisko, prípadne obchodné meno, ulicu, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne, e-mailovú adresu a prípadne tiež komentár k objednávke. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob platby bankovým prevodom vopred alebo na dobierku. Zároveň Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článku, a zvolí, či súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu uvedenú v rámci doručovacích údajov;
  6. Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ sa zobrazí prehľad objednávky s uvedením tovaru, množstva a celkovej ceny. V tomto kroku má Kupujúci možnosť skontrolovať vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Ak Kupujúci žiadny z týchto údajov nepožaduje zmeniť, kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak Kupujúci chce niektorý z údajov, ktoré vložil do objednávky, zmeniť, má možnosť vrátiť sa späť prostredníctvom tlačidla „Späť“ v rámci internetového prehliadača. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za správne údaje;
  7. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 4. V prípade, že Kupujúci uvedie vo formulárovom políčku „Komentár k objednávke“ pri vyplňovaní objednávky (ak je takéto políčko k dispozícii) akýkoľvek text, tento text sa nestáva súčasťou Zmluvy a jeho obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
 5. Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy potvrdenie o uzatvorení Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzatvorení Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho. Potvrdenie o uzatvorení Zmluvy bude Kupujúcemu vystavené a zaslané v trvalo uchovateľnej elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Daňový doklad (faktúra) bude priložený k dodávanému tovaru. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.
 6. Predávajúci ukladá uzatvorené Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva a archivuje ich po dobu stanovenú zákonom, ak takúto povinnosť ukladajú právne predpisy. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne e-mailom zaslaným na adresu eshop@maxnaradie.sk. V takomto e-maily Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikuje, a to aspoň dátumom jej uzatvorenia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.
 7. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo je nedostupný, Zmluva zaniká pre následnú nemožnosť plnenia, pričom o zániku Zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu. Ak Kupujúci už zaplatil celkom alebo sčasti kúpnu cenu za konkrétny tovar, bude táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal.
 8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, prípadne doručením tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane neskôr.

V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.
 2. Predávajúci umožňuje osobné prevzatie tovaru iba na adresách jeho prevádzkarní alebo na adresách jeho partnerov, z ktorých si Kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Za spracovanie objednávky a jej prípravu na osobné prevzatie si Predávajúci účtuje poplatok uvedený v objednávke.

 3. Tovar je zasielaný prostredníctvom spoločnosti SPS, prípadne inými dopravcami.
 4. Náklady na dodanie tovaru tvorí cena dopravy a zabalenie tovaru. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.
 5. Tovar do hmotnosti 50 kg je prepravovaný prepravnou spoločnosťou SPS. Náklady na dodanie tovaru sú určené najmä hmotnosťou tovaru, a to takto:
  1. 0 - 50 kg hmotnosti tovaru - 4,50 eur, ak ide o sumu objednávky do 100 eur s DPH
 6. V prípade, že balík, ktorý zasiela Predávajúci Kupujúcemu, má atypický tvar, vyhradzuje si Predávajúci právo na jednorázový príplatok vo výške 6,00 eur. Za atypický balík sa považuje:
  1. balík, ktorého najdlhšia strana meria viac ako 2 m alebo
  2. balík, ktorého súčet strán (dĺžka + 2 x šírka + 2 x hĺbka) je väčší ako 3,0 m alebo
  3. balík, ktorý si vyžaduje manipuláciu viac ako jednou osobou.
 7. Tovar s hmotnosťou väčšou ako 50 kg je prepravovaný paletovou prepravou DHL Freight, pričom náklady na prepravu sú stanovené nasledovne:
  1. 50,01 - 100,00 kg - 36,00 eur,
  2. 100,01 - 200,00 kg - 48,00 eur
  3. 200,01 - 300,00 kg - 60,00 eur,
  4. 300,01 - 400,00 kg - 75 eur,
  5. 400,01 - 500,00 kg - 95 eur,
  6. .500,01 - 600,00 kg - 115 eur,
  7. 600,01 - 700,00 kg - 135 eur,
  8. 700,01 - 800,00 kg - 155 eur,
  9. 800,01 - 900,00 kg - 175 eur,
  10. 900,01 - 1 000,00 kg - 180 eur,
  11. 1 000,01 - 1 100,00 kg - 200 eur,
  12. 1 100,01 - 1 200,00 kg - 210 eur,
  13. 1 200,01 - 1 300,00 kg - 230 eur,
  14. 1 300,01 - 1 400,00 kg - 240 eur,
  15. 1 400,01 - 1 500,00 kg - 245 eur,
  16. 1 500,01 - 1 600,00 kg - 270 eur,
  17. 1 600,01 - 1 700,00 kg - 270 eur,
  18. 1 700,01 - 1 800,00 kg - 300 eur,
  19. 1 800,01 - 1 900,00 kg - 310 eur,
  20. 1 900,01 - 2 000,00 kg - 320 eur,
  21. 2 000,01 - 2 100,00 kg - 340 eur,
  22. 2 100,01 - 2 200,00 kg - 340 eur,
  23. 2 200,01 - 2 300,00 kg - 375 eur,
  24. 2 300,01 - 2 400,00 kg - 390 eur,
  25. 2 400,01 - 2 500,00 kg - 400 eur.
 8. Dodacia doba môže byť uvedená u každého tovaru odlišne. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.
 9. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého na strane výrobcu alebo z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť. Pokiaľ Kupujúci neobdržal tovar v dodacej dobe uvedenej pri tovare ani nebol kontaktovaný Predávajúcim, môže získať informácie o predpokladanej dobe dodania prostredníctvom e-mailovej adresy eshop@maxnaradie.sk.
 10. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
 11. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k doručeniu, medzi Kupujúcim a prepravnou spoločnosťou (napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim), je povinný platiť Kupujúci v plnej výške. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opakovaného doručenia.
 12. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 13. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok zjavného poškodenia tovaru (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie tovaru odmietnuť.

VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže cenu tovaru, dopravy a prípadnej dobierky zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:
  1. V hotovosti alebo kartou (Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay) pri prevzatí tovaru Kupujúcim, ak takúto možnosť ponúka zvolený dopravca;
  2. Bankovým prevodom na účet Predávajúceho - v takom prípade je Kupujúcemu zaslaná faktúra na úhradu objednaného tovaru. Po prevode peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho odošle Predávajúci tovar Kupujúcemu;
 2. Jednotlivé formy úhrady ceny tovaru sú spoplatnené nasledovne:
  1. cena dobierky platená v hotovosti - zdarma
  2. cena dobierky platená platobnou kartou:
   1. do 200,00 eur ceny tovaru - 1,50 eur,
   2. do 300,00 eur ceny tovaru - 3,00 eur,
   3. do 500,00 eur ceny tovaru - 5,00 eur,
   4. nad 500,00 eur ceny tovaru - 8,00 eur;
  3. bankovým prevodom na účet Predávajúceho - zdarma

VII. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzatvorenia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar.
 2. Predávajúci môže v jednotlivom prípade jednostranne ponúknuť Spotrebiteľovi dlhšiu lehotu na odstúpenie od Zmluvy, a to zverejnením takejto ponuky v Internetovom obchode.
 3. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., ak ide mimo iného o:
  1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  6. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovar vopred neobjednal,
  8. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  9. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  10. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie. Ak Spotrebiteľ využil spôsob platby platobnou kartou, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým od neho tieto peňažné prostriedky prijal.
 6. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľ zasiela Predávajúcemu písomne na adresu Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca alebo na internetovú adresu eshop@maxnaradie.sk. Obsahom odstúpenia je aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo Zmluvy a rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Zaplatená cena za tovar a náklady na dodanie tovaru budú vrátené online späť Spotrebiteľovi. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
 7. Ak Spotrebiteľ odstúpi v plnom alebo čiastočnom rozsahu od Zmluvy, je povinný zaslať Predávajúcemu tovar, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, na adresu Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby k vrátenému tovaru pripojil vyplnený „Formulár pre vrátenie tovaru“, v ktorom uvedie identifikačné údaje Zmluvy a označenie tovaru, ktorý vracia, alebo inú listinu, v ktorej identifikuje vrátený tovar. Z dôvodu skvalitňovania služieb Predávajúci ocení, ak Spotrebiteľ uvedie aj dôvod odstúpenia od Zmluvy. Nedoloženie vyplneného „Formulára pre vrátenie tovaru“ alebo inej listiny identifikujúcej vrátený tovar nemá vplyv na splnenie povinnosti vrátiť tovar.
 8. Náklady za vrátenie tovaru a náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ. Za škody vzniknuté na tovare počas prepravy od Spotrebiteľa k Predávajúcemu zodpovedá Spotrebiteľ. Predávajúci preto odporúča, aby Spotrebiteľ odoslal vrátený tovar formou doporučenej zásielky a poistil ho na zodpovedajúcu hodnotu.
 9. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. Kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru (ak Kupujúci zvolil drahšiu variantu dodania, vráti Predávajúci náklady rovnajúce sa najlacnejšej forme dodanie ponúkanej Predávajúcim), bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, resp. vrátenie tovaru. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tom rozsahu, v akom prevyšujú náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.
 10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar.
 11. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym konaním Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
 12. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vráti i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčekov.
 13. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody na peňažné prostriedky, ktoré by mal inak vrátiť Spotrebiteľovi. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci môže ďalej na peňažné prostriedky, ktoré by mal inak vrátiť Spotrebiteľovi, započítať cenu darčekov, ak došlo k zániku darovacej zmluvy podľa ods. 12 tohto článku a Spotrebiteľ darčeky nevrátil.
 14. Spotrebiteľ uzavretím Zmluvy súhlasí s tým, že v prípade odstúpenia od Zmluvy mu budú vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené rovnakým spôsobom, aký použil pri svojej platbe.

VIII. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

 1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IX. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je v okamihu prevzatia Kupujúcim bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady spotrebného tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho dodaní prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 4. Ak tovar nemá v momente prevzatia Kupujúcim vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, Kupujúci môže požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, a v prípade, že sa vada týka len súčasti tovaru, môže požadovať výmenu tejto súčasti. Ak to nie je možné, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä pokiaľ je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 5. Ak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád, môže podľa svojej voľby od Zmluvy buď odstúpiť, alebo požadovať dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti.
 6. Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 7. Nároky zo zodpovednosti za vady plnenia Kupujúcemu nenáležia, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, obzvlášť v prípade, ak pre túto vadu bola Kupujúcemu poskytnutá zľava, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 8. Nároky zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho zaslaním vadného tovaru Predávajúcemu na adresu Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca. Spolu s oznámením vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu aký nárok zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 9. Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
 10. Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí kedy nárok uplatnil, vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 11. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 12. Kupujúci má nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 13. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.
 14. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady.

X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a tým Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ku ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

XI. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodný oznámení

 1. Ustanovenia o ochrane osobných údajov sú predmetom samostatných podmienok dostupných na stránkach Predávajúceho: (odkaz). V tejto sekcii sú uvedené bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov pri používaní internetového obchodu a uskutočňovaní objednávok, pri hodnotení nákupov na cenových porovnávačoch a iné.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na internetových stránkach (odkaz) a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Word alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach (odkaz). Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 3. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 4. Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 5. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2018.


Formulár na odstúpenie od zmluvy.docx